S-300

S-300 – rakietowy system przeciwlotniczy produkcji radzieckiej i rosyjskiej klasy ziemia-powietrze i woda-powietrze.

W wersji S-300PMU oraz S-300PMU2 zdolny jest do zwalczania taktycznych rakietowych pocisków balistycznych.

System obsługuje radar trójwymiarowy, pracujący w paśmie I (8-10 GHz) z anteną fazowaną z cyfrowym sterowaniem wiązką, uzupełnia go radar Big Bird (Tombstone) z czterometrową anteną, pracujący w paśmie F (3-4 GHz).

W 1966 r. biuro konstrukcyjne NPO Strieła (poprzednio KB-1) przedstawiło założenia nowego przeciwlotniczego zestawu rakietowego S-500, następcy zestawu SA-75 ”Dwina”/S-75 ”Desna”/S-75M ”Wołchow”. Planowano stworzyć system wspólny dla wojsk obrony powietrznej, marynarki wojennej i wojsk lądowych. Otrzymał wówczas oznaczenie S-500U. Jednak wobec niemożności uzgodnienia wy­magań, zamówienie podzielono – system dla wojsk lądowych miało opracować biuro Antiej, dla wojsk obrony powietrznej- Ałmaz (kolejna nazwa biura NPO Strieła), a dla marynarki wojennej – Altair. Zachowano wspólną nazwę systemu- S-300, odpowiednio z przyrostkami W, P i F. Pociski dla S-300W miały powstać w KB Nowator, a zunifikowa­ne dla odmian S-300P i S-300F w KB Fakieł. Oficjalne postanowienie o opracowaniu systemu S-300 zo­stało wydane w 1969 r.

Radiolokator śledzenia i naprowadzania RPN (5N63) został opracowany w NPO Strieła. Do wykrywania celów niskolecących opracowano w NPO Utios radiolokator NWO (5N66) z anteną montowaną na składanym maszcie. Jego produkcję uruchomiono w Lianozowskich Zakładach Elektromechanicznych. Ponieważ przewidywano użycie systemu w warunkach zmasowanych nalotów dokonywanych przez bar­dzo szybkie cele, dlatego wprowadzono całkowitą automatyzację procedur wykrywania, identyfikacji i wskazywania celów. Gotowe do odpalenia rakiety zostały umieszczone w kontenerach transportowo-startowych. Wprowadzono koncepcję pionowego startu rakiet.

Wyrzutnie rakiet opracowano w KBSM (Biurze Konstrukcyjnym Średniego Przemysłu Maszynowego) w Leningradzie. Pierwotna wersja wyrzutni 5P85, posiadała pakiet pięciu kontenerów startowych. Docelowa wersja wyrzutni 5P85-1 otrzymała pakiet czterech pojemników umieszczonych na naczepie. Rakieta jest wyrzucana z kontenera za pomocą niewielkiego ładunku wybuchowego. Silnik rakiety odpalany jest po opuszczeniu przez nią kontenera.

Rakiety W-500 (5W55) zostały opracowane w SKB Fakieł pod kierunkiem P. Gruszina. Jest to rakieta jednostopniowa napędzana silnikiem na paliwo stałe. Opracowano dwie wersje rakiety: 5W55K- naprowadzaną radiokomendowo oraz 5W55R- naprowadzaną metodą TVM. Produkcję seryjną rakiet uruchomiono w zakładach Awangard w Moskwie, Siewiernyj w Leningradzie i Żulianski w Kijowie.

Wersja S-300PT była mobilnym PZR, ale operującym z przygotowanych pozycji. Wszystkie kabiny rozmieszczono na platformach holowanych przez ciągniki siodłowe Kraz-255 oraz MAZ-537. Czas osiągania gotowości bojowej wnosił półtorej godziny. Próby systemu rozpoczęły się w 1973 r. Równolegle ze środkami technicznymi kom­pleksu (dywizjonu) opracowywano stanowisko do­wodzenia systemu (grupy sześciu dywizjonów)- 5N83. Składało się ono z kabiny dowodzenia 5K56 oraz trójwspółrzędnego, impulsowego radiolokatora wykrywania celów  RŁO (5N64).

Produkcję seryjną S-300PT uruchomiono w 1975 r., choć próby zakończyły się dopiero w 1978 r. W 1979 r. zestaw został przyjęty na uzbrojenie pod nazwą ”Biriuza”. W pierwszej kolejności dywizjony PZR S-300PT zostały rozmieszczone wokół Moskwy, gdzie zastąpiły system S-25 ”Berkut”. W 2010 r. wokół Moskwy było rozmieszczonych 22 dy­wizjonów. . Później system obrony Moskwy, już z nowszymi wersjami S-300, otrzymał oznaczenie S-50. Oficjalnie został przyjęty na uzbrojenie dopiero w 1994 r. W 1981 r. na uzbrojenie przyjęto odmianę syste­mu z pociskami 5W55R o zasięgu 75 km. Pierwszy pułk z tymi rakietami rozpoczął służbę na północy ZSRR w 1981 r. Oprócz Moskwy PZR  S-300PT zostały rozmieszczone na wybrzeżach Morza Białego, Morza Czarnego, Pacyfiku i na zachodniej granicy ZSRR. W 1981 r. rozpoczęto produkcję zmodernizowanej wersji S-300PT-1. W połowie lat 1980-tych powstała wersja S-300PT-1A. Ze­staw rakiet uzupełniono o udoskonalone pociski 5W55KD o zasięgu ok. 70 km. Później zestawy S-300PT zostały zmodernizowane do standardu wersji S-300PS/PM. W 2010 r. znajdowały się w jednostkach liniowych Ukrainy i Białorusi. W Moskiewskim Okręgu Wojskowym zo­stały wycofane w latach 1997-1998, ale w 2010 r. były nadal używane na mniej odpowiedzialnych pozycjach.

Wersja S-300PS była produkowana od 1982 r. i została przy­jęta na uzbrojenie w 1983 r. Czas osiągania go­towości bojowej skrócono do 5 minut. Wprowadzano kolejne wersje rakiet: 5W55RU i 5W55S. Wersja S-300PS otrzymała nazwę ”Wołchow M6”, która była formą dezinformacji, gdyż wcześniej nosiły ja (z przyrostkami M1-M4) zestawy S-75 ”Wołchow”. Dla zapewnienia autonomii poszczególnym kompleksom, włączono w 1982 r. w ich skład trójwspółrzędny radiolokator obserwacji okrężnej ST-68U pod nazwą 19Ż6.

W pierwszej połowie lat 1980-tych produkowano 50 kom­pleksów S-300P i 3000 rakiet rocznie. Na początku lat 1980-tych za­padła decyzja o uzbrojeniu w S-300P państw Układu Warszawskiego. Przed jego rozpa­dem rozpoczęto dostawy wersji S-300PS-1 do Bułgarii, Czechosłowacji i NRD.

W 1983 r. rozpoczęto prace nad zmo­dernizowaną wersją S-300PM, którą przyjęto na uzbrojenie jednostek obrony powietrznej ZSRR w 1989 r. Otrzymała ona nowe, większe i cięższe, rakiety 48N6. Ich próby zakończono w 1988 r., produkcję rozpoczęto w 1990 r. Zestaw mógł zwalczać cele w odległości do 150 km, cele lecące na wysokości 50 m można było zwalczać z odległości 28 km. Stacja naprowadzania 40U6 została zmodernizowana i otrzymała oznaczenie 30N6. Kompleks otrzymał oznaczenie 90Ż6 i liczył po osiem wyrzutni 5P85S/D. Wprowadzono nowe stanowisko dowodzenia systemu 83M6. Punkt dowodzenia otrzymał oznaczenie 54K6, a radiolokator- 64N6. Radiolokator powstał w NIIIP, produkcja seryjna została uruchomiona w zakładach im. Kominternu w Nowosybirsku w 1990 r. Zastosowano także zmodernizowane radiolokatory wykrywania celów niskolecących 76N6.

Wersja S-300PMU powstała już w Rosji. Produkcję seryjną rozpoczęto w 1992 r., została przyjęta na uzbrojenie w 1995 r. W 1992 r. wstrzymano jednak zakupy S-300 na potrzeby armii rosyjskiej oraz ich produkcję. W 1994 r. produkcja, w uproszczonej wersji S-300PMU-1, została wznowiona na zamówienie Chin.

Głęboko zmodernizowana wersja eksportowa S-300PMU-2 ”Faworit” otrzymała możliwości skutecznego zwalczania pocisków balistycznych krótkiego zasię­gu. Próby poligo­nowe przeprowadzono w latach 1992-1993. W 1995 r. dokonano pierwszych udanych przechwyceń poci­sków balistycznych R-300. Wprowadzono nowe rakiety 48N6D (wersja eksportowa- 48N6E2), które otrzymały nową głowicę bojową. Zwiększono zasięg zwalczania celów do 200 km. Zmodernizowano również pozostałe kom­ponenty systemu.. Zamiast radiolokatora do wykrywania celów niskolecących NWO oraz rada­ru obserwacji okrężnej ST-68UM zastosowano jeden, uniwersalny radiolokator 96Ł6 (WWO).

W latach 2000-nych powstała nowa wersja zestawu. Jest to hybryda, w której wykorzystano zmodernizowane rakie­ty, szereg komponentów PZR S-400 oraz kluczowe elementy systemu S-300PMU-2. Rakiety 48N6DM (wersja eksportowa 48N6E3) posiadają zwiększony zasięg: cele aerodynamiczne mogą przechwy­cić w odległości 250 km, a balistyczne- 60 km.

Przeciwlotnicze systemy rakietowe S-300P, w różnych wersjach, są eksportowane przez Rosję (początkowo przez ZSRR).

Użytkownicy

– Algieria,
– Białoruś- posiada na uzbrojeniu PZR wersji S-300PT, zmodernizowane do standardu S-300PS/PM,
– Bułgaria- w latach 1980-tych zakupiła zestawy w wersji S-300PS-1,
– ChRL- na początku lat 1990-tych zakupiła w Rosji PZR w wersji S-300PMU-1,
– Cypr- zakupił PZR S-300PMU-1. By nie drażnić Turcji, zostały rozmieszczone na greckiej Krecie,
– Czechosłowacja- w latach 1980-tych zakupiła zestawy w wersji S-300PS-1,
– Grecja,
– NRD- w latach 1980-tych otrzymała zestawy w wersji S-300PS-1. Po zjednoczeniu Niemiec (3.10.1990 r.) kompleksy zostały zwrócone Rosji,
– Rosja (ZSRR)- patrz historia rozwoju konstrukcji,
– Słowacja,
– Ukraina- posiada na uzbrojeniu PZR wersji S-300PT, zmodernizowane do standardu S-300PS/PM,
– Wenezuela,
– Wietnam- zakupił PZR w wersji S-300PMU-2. W 2005 r. podpisano umowę na dostawę nowej, zaawansowanej wersji zestawu (brak informacji o jej oznaczeniu).

W Polsce

Na początku lat 1980-tych za­padła decyzja o stopniowym uzbrojeniu w PZR S-300P państw Układu Warszawskiego, w tym Polski. Do rozwiązania Układu Warszawskiego (1.07.1991 r.) zdążono jedynie przygotować w Dębinie (Jasionka) w pobliżu Warszawy pierwsze pozycje dla S-300P.

 

Wersje systemu S-300P
Rodzina S-300P
Favorit
Pocisk S-300P;
S-300PT
S-300PS S-300PM;
S-300PMU
S-300PMU1 S-300PMU2
5W55K 5W55R 5W55RUD 48N6;
48N6E
48N6E2
Kod NATO SA-10A SA-10B SA-10C SA-20A SA-20B
Grumble A Grumble B Grumble C Gargoyle A Gargoyle B
Cel Cele powietrzne, w tym nisko lecące Cele powietrzne, w tym nisko lecące
+ Rakietowy pocisk balistyczny
Zasięg 47 km 75 km 90 km 150 km 3 do 200 km
Pułap 25 do 25 000 m 25 do 25 000 m 25 do 27 000 m 10 do 27 000 m
Naprowadzanie komendowe + Track-Via-Missile komendowe + (?)
System startu 4-cylindrowa wyrzutnia pionowa,
Długość 7,5 m 7,5 m
Średnica 508 mm 515 mm
Masa startowa 1664 kg 1804 kg 1799 kg około 1800 kg
Prędkość 1860 m/s 1900 m/s 2000 m/s 2200 m/s
Przyśpieszenie 25 G 25 G
Masa głowicy 133 kg 143 kg 143 kg 180 kg
Napęd jednostopniowy, silnik na paliwo stałe

S-300W – rakietowy system przeciwlotniczy produkcji radzieckiej i rosyjskiej klasy ziemia-powietrze, od niskiego do wysokiego pułapu, przeznaczony do zwalczania celów powietrznych i taktycznych rakietowych pocisków balistycznych.

System ten został pierwotnie opracowany w celu wzmocnienia i ewentualnie zastąpienia systemu 2K11 Krug na poziomie frontu i armii. W rzeczywistości opracowano system wyposażony w dwa rodzaje pocisków: 9M82 (kod NATO: SA-12B Giant) oraz 9M83 (kod NATO: SA-12A Gladiator). Pierwszy z nich ma charakter strategiczny, drugi natomiast taktyczny, co determinuje, przede wszystkim, zasięg tych pocisków. Podział taki ma znaczenie z uwagi na zakładane cele tych pocisków – o ile celami pocisków 9M83 były w pierwszym rzędzie samoloty i inne statki powietrzne, w tym także pociski manewrujące, o tyle pociski 9M82 skonstruowano z myślą o zwalczaniu taktycznych pocisków balistycznych (TPB) NATO: amerykańskich MGM-52 Lance i MGM-31B Pershing II oraz francuskich Pluton.

Wersje systemu S-300W
Rodzina S-300W
Antej-300 Antej-2500
Pocisk S-300WM
9M82 9M83 9M82M
Kod
NATO
SA-12B SA-12A SA-X-23
Giant Gladiator
Cel taktyczne
pociski balistyczne
samoloty
(głównie)
samoloty
+ taktyczne
pociski balistyczne
Zasięg 13 do 100 km
TPB: 13/40 km
6 do 75 km
TPB: 6/40 km
200 km
TPB: 40 km
Pułap 100 do 30 000 m 25 do 25 000 m 25 do 30 000 m
Czas reakcji 15 s 7 s
Kill Probability 0,6 (cele wysoko lecące)
0,8 do 0,9 (cele nisko lecące)
0,96
Naprowadzanie Inercyjne + komendowe + samonaprowadzanie radarowe – półaktywne
Wyrzutnia dwururowa czterorurowa w rzędzie
Długość 9,9 m 7,8 ,
Średnica 715 mm 715 mm
Masa startowa 4690 kg 2318 kg
Prędkość 2400 m/s 1700 m/s
Przyśpieszenie 20 G 20 G
Głowica 150 kg, fragmentacyjna – kierunkowa
Napęd dwustopniowy, silnik na paliwo stałe

System może działać autonomicznie jak również otrzymywać dane z nadrzędnego SD. Cele śledzone są automatycznie, kolejność ich niszczenia również jest automatyczna, pozwolenie na start rakiety daje dowódca zestawu. W warunkach występowania zakłóceń możliwe jest śledzenie celi w wariancie ręcznym.
Na pułk rakietowy uzbrojony w system S-300 składają się różne systemy OPL. Do zarządzania tego typu ugrupowaniami bojowymi opracowano i wprowadzono na uzbrojenie system dowodzenia “Seneż–M”.

Pułk S-300PMU1 składa się z 3-4 baterii z dodatkową stacją radiolokacyjną, 16 wyrzutni (16x5P85S i 16x5P85D), 3 centrum dowodzenia i kierowania na szczeblu baterii typu 83M6 (składającego się z systemu kontroli i kierowania typu 54K6 oraz radaru wczesnego ostrzegania typu 64N6), 3 stacji naprowadzania rakiet typu 30N6E, 3 stacji wykrywania celów niskolecących typu 76N6E oraz 3 stacji wykrywania i śledzenia typu 64N6E.

Bateria rakiet składa się z 4 wyrzutni. Wszystkie elementy bojowe zestawu są umieszczone na podwoziach
samochodowych i gwarantują przejście zestawu z położenia marszowego w położenie bojowe w ciągu 5 minut, bez wstępnego przygotowania pozycji bojowych. System PMU1 (batalion) umożliwia niszczenie 6 celi, maksymalnie 12 rakietami jednocześnie. Zestaw niszczy cele w przedziale wysokości od 10 m do 27 km, na odległościach od 5 do 150 km i przy prędkościach celu do 1 800 m/s. Bateria rakiet zdolna jest wystrzeliwać 3 pociski na sekundę.

Konstrukcja rakiety 48N6.

Rakieta jednostopniowa o konstrukcji metalowej.
Silnik rakietowy na paliwo stałe. Czas pracy silnika wynosi 12 sekund.
Głowica bojowa składa się z 36 000 prefabrykowanych odłamków, detonowana kierunkowo.

Dane techniczne rakiet PZR S-300P:

Typ rakiety 5W55K
5W55R 48N6
48N6D
48N6DM
jednostka
Długość m 7,25 7,25 7,5 7,5 7,5
Średnica mm 514 514 (508 ?) 519 519 519
Masa kg 1480 1665 1799 1835 1835
Masa głowicy kg 130 130 143 180 180
Zasięg max (cel

aerodynamiczny)

km 47 75 150 200 250
Zasięg max (cel

balistyczny)

km 40 60
Zasięg minimalny km 8 5 5 3 3
Pułap max m 25 000 25 000 27 000 27 000 30 000
Pułap minimalny m 25 25 10 10 10
Prędkość max m/s 2000 2000 1900 2000 2000
Prędkość celu m/s 1160 1200 2800 2800 4800

Skład systemu S-300 PMU 1


5P85S
Wyrzutnia rakiet (podstawowa) z kontenerem przygotowania i zarządzania startem rakiet F3

5P85D
wyrzutnia rakiet (dodatkowa) bez kontenera F3S

83M6
centrum dowodzenia i kierowania na szczeblu baterii.

30N6E1
Stacja naprowadzania rakiet składa się z posterunku antenowego F1M i kontenera z aparaturą F2M. Zamontowana jest na podwoziu MAZ-543M. Zadaniem radaru jest śledzenie (podświetlanie) wykrytych celów powietrznych i naprowadzanie na niego rakiet przeciwlotniczych, a także: samodzielne poszukiwanie celów, określanie ich przynależności i stopnia zagrożenia.

76N6
Radar wykrywania celów nisko-lecących, o małej skutecznej powierzchni odbicia oraz
w warunkach występowania silnych zakłóceń. Stacja umożliwia określanie azymutu, prędkości
oraz odległości.

64N6E (NATO: BIG BIRD)
Trójwspółrzędna w pełni automatyczna stacja radiolokacyjna służąca do wykrywania obiektów
powietrznych na dystansie do 300 km. BIG BIRD umieszczony jest na dwuosiowej
niskopodłogowej naczepie ciągnionej przez charakteryzujący się napędem 8×8 ciągnik
MAZ-7910 (zamiennie MAZ-74106).

ST-68UM 36D6 TIN SHIELD
Trójwspółrzędny radar wykrywania i śledzenia celów powietrznych (wczesnego wykrywania)
będącym źródłem informacji radiolokacyjnej dla zestawów rakietowych ziemia-powietrze.

System S-300W

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy opracowany na potrzeby wojsk lądowych. System może niszczyć cele ze skutecznością dochodzącą do 98%. Brygadę obrony powietrznej wojsk lądowych tworzą od 2 do 4 dywizjonów S-300W1 oraz systemy osłony typu OSA-AKM (dowodzone przy wykorzystaniu pojazdu typu PU-12M)
lub TOR-M1 (dowodzone przy wykorzystaniu pojazdu typu RANŻIR).

Systemem dowodzenia obroną powietrzną na szczeblu brygady jest system POLANA D4M1/D4M.
Jedna brygada jest w stanie osłaniać obszar w kształcie kwadratu o boku 600km (w przybliżeniu obszar Polski).
Dywizjon składa się z baterii dowodzenia w ramach której rozwijane jest SD, radarów obserwacji okrężnej
i sektorowej oraz 4 baterii ogniowych oddalonych od SD na maksymalną odległość 10 km.
Każda bateria posiada do 6 wyrzutni typu 9A83 oraz 6 pojazdów odpalająco-załadowczych typu 9A85. W swojej
strukturze posiada również baterię techniczną. Na dywizjon składa się 55 pojazdów specjalnych i 20 ciężarówek.

Dywizjon może odpalić do 192 pociski z minimalnym interwałem czasowym.
Jednocześnie może ostrzelać 24 cele (po jednym na wyrzutnie). System daje możliwość niszczenia jednego celu
przez jedną lub dwie wyrzutnie. W przypadku niszczenia celi balistycznych liczba jednocześnie niszczonych rakiet wynosi 16. Każda bateria może działać samodzielnie lub otrzymywać dane bezpośrednio z SD pułku/brygady z pominięciem SD dywizjonu.

Skład systemu:


9S457-1
Stanowisko dowodzenia umieszczone na podwoziu gąsiennicowym.
Mieści 6 stanowisk operatorów mogących kontrolować jednocześnie do 70 tras powietrznych.

9S32-1
Trójwspółrzędna stacja śledzenia ze ścianową anteną.
Stację ustawia się na kierunku potencjalnego nalotu ŚNP przeciwnika.
Ma możliwość wykrywania samolotów, pocisków rakietowych (balistycznych) oraz miejsc ich prawdopodobnego odpalenia.

9S15MT3
Trójwspółrzędny koherentno-impulsowy radiolokator obserwacji okrężnej typu OBOZOR 3.
Zamontowany jest na podwoziu gąsiennicowym.

9S19M2
Radiolokator sektorowy obserwacji programowej.
Przeznaczony do pracy w warunkach bardzo silnych zakłóceń z możliwością bardzo szybkiego
przeszukiwania wiązką wybranego sektora przestrzeni powietrznej.

Wersje systemu S-300P
Rodzina S-300P
Favorit
Pocisk S-300P;
S-300PT
S-300PS S-300PM;
S-300PMU
S-300PMU1 S-300PMU2
5W55K 5W55R 5W55RUD 48N6;
48N6E
48N6E2
Kod NATO SA-10A SA-10B SA-10C SA-20A SA-20B
Grumble A Grumble B Grumble C Gargoyle A Gargoyle B
Cel Cele powietrzne, w tym nisko lecące Cele powietrzne, w tym nisko lecące
+ Rakietowy pocisk balistyczny
Zasięg 47 km 75 km 90 km 150 km 3 do 200 km
Pułap 25 do 25 000 m 25 do 25 000 m 25 do 27 000 m 10 do 27 000 m
Naprowadzanie komendowe + Track-Via-Missile komendowe +
System startu 4-cylindrowa wyrzutnia pionowa,
Długość 7,5 m 7,5 m
Średnica 508 mm 515 mm
Masa startowa 1664 kg 1804 kg 1799 kg około 1800 kg
Prędkość 1860 m/s 1900 m/s 2000 m/s 2200 m/s
Przyśpieszenie 25 G 25 G
Masa głowicy 133 kg 143 kg 143 kg 180 kg
Napęd jednostopniowy, silnik na paliwo stałe

 

 

image_pdfimage_printDrukuj
Udostępnij:
Pin Share
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
maruda

Nie potrzebnie dodano wątek o S300W to zupełnie inny system nie mający nic wspólnego z S300P
Lepiej by było napisać oddzielny artykuł na jego temat.